Slovo kněze, faráře a duchovního spravce

 

Farnost je společenství pokřtěných. Ústředním cílem farnosti je doprovázet a vest lid Boží do plností života v Božím království.

Toto poslání se naplňuje skrz svátostí, z nichž je to eucharistie čili mše svatá, která je zdrojem a vrcholem života pokřtěného člověka. Skutečný život farního společenství se nejplněji realizuje účastí na Ježíšové výkupné a spasitelné obětí, kterou náš Pán podává svému Otci na nebesích za nás za všechny.

Každá široká činnost farního společenství získává smysl jen když vychází z mešní obětí a k ní vede. Mluvíme li o živé a dynamické farnosti hledíme nejprve do kostela, neboť tam, při slavení eucharistie, podlé toho jak se slaví, jak je prožívána a vnímána knězem a farníky poznáváme skutečnou hodnotu a vyznám farního společenství.

Středem farní pozornosti a cílem veškerého dění ve farnosti je osoba Trojjediného Boha. Na otázku mladého člověka, které přikázání je nejdůležitější, Ježíš jednoznačně odpovídá kdo je nejdůležitější a komu se lidstvo má věnovat nejdříve. "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. Toto je první přikázání". Oproti současným směrům tohoto světa, který uprostřed všeho umisťuje člověka - antropocentrismus, posláním farnosti je šířit a žit přesvědčením, že středem všeho je Bůh - theocentrismus. Sjednocení s Bohem a v Bohu získáváme mandát vycházet vstříc lidem, naším bližním. Služba bližnímu se stává smysluplná a plnohodnotná vychází li ze služby Bohu, z Boho-služby.

Farnost je místem a způsobem, kterým realizujeme své životy v lásce k Bohu a sjednocení s Nim se následně s láskou obracíme k bližnímu.

K tomu ať nám na přímluvu svatého kněze Jana Marii Vianeye dopomáhá Bůh!

P. Mikuláš Wawrowski

 

 

 

-----------------------------------

Osoby ve farnosti:


Farář: P. ThLic. Mgr. Mikuláš Wawrowski tel: 776 710710

Katechetka: sl. Mgr. Tereza Příborská tel: 723 633631
Akolyta: Ing. Martin Kučera z Lulče.
Kostelníci: pí. Marta Kudličková, pan Josef Příborský a pí. Anna Huláková.
Varhanici: Mgr. Eliška Klvačová, Mgr. Tereza Příborská, Bc. Petr Steiner.
Výzdoba kostela: pí. Milada Medková, pí. Milada Kropáčová.
Farní nástěnka: pí. Michaela Nečesalová tel: 739 937127

Účetní: Ing. Zdeňek Mlčoch tel: 724 365723

Manager a kontrola staveb: Ing. Pavel Galata tel: 604 724620

 

      o kostele historie farnosti o obci Drnovice