Ježíš je náš pravý král

postní projekt 2022

 

Projekt s názvem Ježíš je náš pravý král je vhodný pro farnosti a rodiny. Stěžejním motivem je scéna slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma na oslátku. Tato událost, která se stala před mnoha lety, je výzvou i pro nás. Je Ježíš opravdu králem našeho života? Toužíme po tom, aby jím byl? Co máme pro to udělat? Během postní doby chceme na tyto otázky nalézat odpovědi a symbolicky se přidat k těm, kdo vítali Ježíše u bran Jeruzaléma jako svého Krále a Mesiáše.

 

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ


Evangelium: Pokušení Ježíše na poušti (Lk 4,1-13)

Téma: postit se s Ježíšem
Vybraný Ježíšův výrok na kartičce: „Nejen z chleba žije člověk.“ (Lk 4,4)
Propojení výroku s evangeliem: Ježíš je pokoušen od ďábla, který mu nabízí lákavé požitky tohoto světa. Ježíš má všechno pohodlí na dosah ruky. Ďáblovu nabídku však odmítá. Odvedla by ho od jeho úkolu, který má od svého Otce. I pro nás je důležité umět jako Ježíš „odejít na poušť“ a zřeknout se požitků, které nás odvádí od toho, abychom slyšeli hlas svého nebeského Otce. Tento týden si proto konkrétně vybereme, bez kterých výdobytků dnešní doby se obejdeme.

 

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ


Evangelium: Proměnění na hoře (Lk 9,28-36)
Téma: naslouchat Ježíši
Vybraný výrok o Ježíši na kartičce:  „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ (Lk 9,35)

Propojení výroku s evangeliem: Při proměnění na hoře je potvrzeno Ježíšovo božství. Příkaz „toho poslouchejte“ upozorňuje na to, že Ježíš je Boží Syn a ten, kterého máme následovat. Proto ale musíme znát jeho učení. Ježíšova slova jsou obsažena v evangeliích. V tomto týdnu se budeme snažit pravidelně modlit a číst evangelia, abychom Ježíše více poznali a věděli, podle čeho se máme jako Boží děti v životě řídit.

 

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ


Evangelium: Výzva k obrácení a podobenství o neplodném fíkovníku (Lk 13,1-9)

Téma: patřit Ježíši

Vybraný výrok Ježíšův na kartičce: Každý strom se pozná po vlastním ovoci. (Lk 6,44)

Propojení výroku s evangeliem: V dnešním evangeliu Ježíš vyzývá své posluchače ke změně jejich života, k obrácení se k Bohu. Přidává podobenství o neplodném fíkovníku, nad kterým se hospodář ustrnul a prozatím ho ze zahrady nevykopal. Ježíš mluví v evangeliích na více místech o tom, že máme být jako dobré stromy, které přinášejí dobré ovoce (srov. Lk 6,44). Sílu k tomu jsme dostali při křtu. Od té doby jsme s Ježíšem spojeni, „naroubováni“ na jeho kmen (srov. Jan 15,1) a zahrnuti jeho láskou, trpělivostí a milosrdenstvím. Jakou lepší výživu si přát pro to, abychom nesli dobré ovoce? Tento týden se budeme snažit, aby na našich činech bylo vidět, že patříme Ježíši.

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ – RADOSTNÁ

 

Evangelium: Podobenství o milosrdném otci (Lk 15,1-3.11-32)

Téma: být podobní svému Otci

Vybraný Ježíšův výrok na kartičce: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36)

Propojení výroku s evangeliem: Na příkladu podobenství o milosrdném otci Ježíš ukazuje, jak velkorysý a milující je Bůh. Bůh přijímá s otevřenou náručí každého, kdo lituje svých hříchů, prosí za odpuštění a chce změnit své chování. Ježíš po nás chce, abychom se mu v tom snažili podobat. Jsme přece Boží děti. Milosrdenství zahrnuje nejen odpuštění, ale i všechny situace, kdy se chováme k druhým s láskou. Zkusme si proto v tomto týdnu takových situací více všímat.

 

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Evangelium: O cizoložné ženě (Jan 8,1-11)

Téma: poznat své hříchy

Vybraný Ježíšův výrok na kartičce:

„Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6,37)

Propojení výroku s evangeliem:

Cizoložná žena, kterou k Ježíši přivedli, si podle posouzení lidí zasluhovala smrt. Ježíš ale lidem ukazuje, že tento závěr není ani správný, ani spravedlivý. Ježíš chce, abychom posuzování druhých nechali na Bohu. Ukazuje, že Boží měřítko je spravedlivější než lidské. Tímto měřítkem je láska. Takovým způsobem máme přistupovat ke svým chybujícím bližním. Je mnohem důležitější je milovat a modlit se za ně, než vypočítávat jejich chyby. Bůh přijímá s otevřenou náručí každého, kdo lituje svých hříchů, prosí za odpuštění a chce změnit své chování. Snažme se zvlášť v tomto týdnu poznat své hříchy, litovat jich a přijmout radost z toho, že nám Bůh odpouští a miluje nás.

 

 ŠESTÁ NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ


Evangelium: Pašije (Lk 22,14 – 23,56)

Téma: milovat

Vybraný Ježíšův výrok na lístku: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Jan 15,12)


Propojení výroku s evangeliem:

V tento den, kdy si připomínáme triumfální vjezd Ježíše do Jeruzaléma, slyšíme také o dalších událostech, které brzy následovaly, a to o Ježíšově umučení a o jeho smrti na kříži. Ve všech těchto situacích Ježíš potvrzuje, že je pravý král a Boží Syn. Neustupuje od své lásky k nám a pokládá za nás svůj život. Pokud máme mít podíl v jeho království, je důležité, aby láska k Bohu a k bližnímu byla pro nás v životě to nejdůležitější, stejně jako pro Ježíše.

 

Závěr


V uplynulých postních týdnech jsme se snažili intenzivněji poznávat lásku svého nebeského Otce a žít podle Ježíšových slov. Symbolem naší snahy patřit Ježíši byly pomyslné „pláště“ a „palmové ratolesti“, které jsme v postní době umísťovali
na „cestu“. Květnou nedělí je tato aktivita završena. Vzniklý obraz nám připomíná, že Ježíš je naším pravým králem, se kterým chceme mít podíl v jeho království. Pokud tohoto krále následujeme, má o tom vypovídat i náš život a naše skutky.

 


Kartičky s náměty pro postní týdny, ve dvou variantách:

DĚTI- https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Postni_doba/Jezis_Kral_2022/listky_na_nedele_deti.pdf

DOSPĚLÍ + MLÁDEŽ- https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Postni_doba/Jezis_Kral_2022/listky_na_nedele_dospeli_mladez.pdf