Církevní rozvod?

 

Církevní rozvod?
Pojem „rozvod“ ve smyslu občanského práva v kanonickém právu neexistuje. To, co je v občanském právu nazýváno „rozvod“, v kanonickém právu znamená vlastně odluku manželů za trvání manželského svazku. Znamená to, že církevní autorita bere na vědomí a souhlasí s tím, že manželé spolu nebydlí, nevedou společnou domácnost, avšak v tomto případě manželské pouto trvá. Dekret s dovolením nezachovávat manželské soužití vydává přednostně místní ordinář. Formulář k odluce naleznete zde.

Co je prohlášení manželství za neplatné?
Na žádost žalující strany přezkoumává DCS platnost či neplatnost uzavřeného manželství, tj. zda uvedené manželství vzniklo či nevzniklo a z jakého důvodu se tak stalo. Církevní soud nestanoví otázku viny či neviny za rozpadlé manželství, ale výlučně přezkoumává, zdali manželství v momentě jeho uzavírání bylo uzavřeno platně, tzn. se všemi náležitostmi kanonického práva (neexistence překážky, dodržení kanonické formy a absence vady manželského souhlasu z hlediska rozumu či vůle).

Co znamená prohlášení církevního soudu o neplatnosti manželství?
Prohlášení neplatnosti manželství církevním soudem znamená, že šlo o manželství fiktivní, neexistující, což nemá vliv na legitimitu dětízplozených v tomto manželství, neb se tak stalo v dobré víře.

Právní pomoc soudu:
Pro pomoc při podání a formulování žaloby je přítomen v kanceláři soudu každé úterý od 13.30 do 16.00 hodin konzultor Diecézního církevního soudu v Brně. Tato služba je bezplatná v případě, že se jedná o konzultaci spadající do přináležitosti brněnského soudu (naopak konzultace nebo příprava žaloby pro jiný církevní soud je zpoplatněna, dle aktuálního sazebníku). Dále existuje seznam obhájců stran při DCS (zde), na které se obě procesní strany mohou obrátit s prosbou o právní pomoc, včetně asistence při soudním řízení. Případně je možno se obrátit na grémium advokátů při MCS v Praze. Konzultaci s pracovníkem soudu si můžete zarezervovat zde.

Co je Diecézní církevní soud?
Diecézní církevní soud v Brně (dále DCS) je církevní soud I. instance, který byl zřízen příslušnou církevní autoritou, aby projednával sporné a administrativní záležitosti osobního stavu věřících římskokatolického obřadu brněnské diecéze. Nejčastěji se DCS zabývá projednáváním sporu o neplatnost manželství a o udělení dispenze rozvázání nesvátostného manželství (in favorem fidei). Formuláře k jednotlivým druhům řízení naleznete zde

Kdy byl založen Diecézní církevní soud?
Církevní soud brněnské diecéze začal působit od 1. ledna 1857. Pro jeho organizaci a praxi byla závazná “Instructio pro iudiciis ecclesiasticis imperii austriaci quoad causas matrimoniales” vydaná též v německém znění ve Vídni r. 1856.

Kdy církevní soud prošetřuje platnost manželství?
Zasahuje výlučně v případě, kdy manželství bylo civilním soudem pravomocně rozvedeno, neboť do této chvíle je vždy možné usmíření mezi manžely. Podrobné poučení o průběhu řízení o neplatnost manželství naleznete zde.

Který církevní soud je kompetentní k řízení?
K prohlášení neplatnosti manželství je v zásadě kompetentní soud místa, kde bylo manželství uzavřeno (seznam farností brněnské diecéze naleznete zde), nebo soud příslušný podle trvalého nebo přechodného kanonického bydliště nežalující strany.

Stačí jenom rozhodnutí jednoho církevního soudu?
Soudní řízení probíhá u kompetentního soudu první instance, jehož rozsudek musí být v případě prohlášení neplatnosti manželství potvrzen soudem druhé instance. Při rozdílných rozsudcích v I. a II. instanci je nutno případ předložit k definitivnímu rozhodnutí Papežskému soudu Římské roty.

Co všechno je třeba soudu se žádostí předložit?
K žádosti o prohlášení neplatnosti manželství je kromě žaloby nutno přiložit potvrzení o křtu obou partnerů (v případě nepokřtěnosti - rodný list), potvrzení o církevním sňatku, civilní rozvodový rozsudek a souhrnnou zprávu o průběhu známosti a manželství. Skutečnosti mluvící ve prospěch neplatnosti je nutno prokázat minimálně dvěma svědky, kteří znali obě strany pokud možno ještě před uzavřením manželství, mají solidní znalosti o průběhu manželství a jsou ochotni poskytnout o těchto skutečnostech výpověď.

Co je to zrušení manželského svazku ve prospěch víry neboli «in favorem fidei»?
  Papež může („z moci klíčů“) rozloučit ve prospěch víry manželství uzavřené stranami, z nichž alespoň jedna nebyla pokřtěná, jestliže toto manželství nebylo dokonané poté, co obě strany přijaly křest. Jde tedy o manželství, kdy v době uzavírání nebyla alespoň jedna ze stran pokřtěna a sňatek byl uzavřen platně.
Možnosti:
- dva nepokřtění byli sezdáni na úřadě,
- pokřtěný nekatolík si vzal nepokřtěného na úřadě nebo ve své církvi,
- katolík si vzal nepokřtěného s dispenzí od překážky disparitas cultus v kostele.
Po celou dobu soužití pak alespoň jeden z nich zůstal nepokřtěn. A pokud křest přijal, bylo to až tehdy, kdy už spolu intimně nežili (ani jednou). Podrobné poučení o průběhu řízení «in favorem fidei» naleznete zde.

Co je to zrušení manželského svazku při aplikaci «pavlovského privilegia»?
Aplikace pavlovské výsady je možná tehdy, jestliže z manželství dvou nepokřtěných jedna strana přijme křest a druhá strana s ní nechce žít „bez urážky Stvořitele“. Pokud nastane tato situace, pak pokřtěná strana není dále manželstvím vázána. Nepokřtěná strana ale musí být dotázána (dotaz se koná obvykle po křtu), zda nechce ve svazku setrvat. Místní ordinář může od tohoto dotazu dispenzovat, pokud se dotaz jeví zbytečný. Původní manželství pak zaniká vyslovením nového manželského souhlasu. Dovolení použít pavlovského privilegia musí předcházet šetření Diecézního církevního soudu, v průběhu kterého se potvrdí, že skutečně obě strany byly po celou dobu trvání manželství nepokřtěny. Formulář k této žádosti naleznete zde.

Co je to rozvázání nedokonaného manželství?
„Mocí klíčů“ smí papež rozloučit také nedokonaná manželství (zavedl Alexandr III. [1159-1181]). Jsou to manželství, kde byl dán platný souhlas, ale nedošlo k započetí intimního života lidsky důstojným způsobem, vhodným k početí dítěte (za dokonání se nepovažuje znásilnění nebo manželské setkání s použitím bariérové antikoncepce). Žádost o tuto milost se adresuje přímo papeži a zasílá se prostřednictvím místního ordináře, přičemž Diecézní církevní soud v Brně tuto žádost vyřizuje a zároveň provádí šetření. Na závěr šetření vyhodnotí, zda jsou splněny podmínky pro udělení této milosti, a pak žádost s doporučením biskupa postoupí Kongregaci pro svátosti. Formulář k této žádosti naleznete zde.

Jaký je rozdíl mezi prokurátorem, advokátem a patronem?
Advokát a prokurátor jsou povoláni chránit práva strany a zachovávat tajemství úřadu. Prokurátorovi náleží zastupovat stranu, předkládat žaloby nebo stížnosti soudu, přijímat oznámení a informovat stranu o stavu sporu; zatímco obhajoba strany je přednostně vyhrazena advokátovi. Patron je osoba, která zastává u jednoho mandanta úkol prokurátora i advokáta současně. Všichni pomáhají privátní straně ve sporu, a proto je nazýváme obhájci či zástupci stran žalujících nebo nežalujících.

Jaký je rozdíl mezi schválenými obhájci nebo zástupci stran?
Schválení prokurátoři nebo advokáti jsou zapsáni po jmenování moderátorem soudu do seznamu obhájců při Diecézním církevním soudě. Schválení obhájci se dělí na stálé, kteří jsou přímo zaměstnanci soudu, nebo na sjednané, kteří mají stejné povinnosti zastupovat stranu jako stálí obhájci, avšak nejsou placeni soudem, kterou sjednali se stranou, jež mají zastupovat. Formulář této dohody naleznete zde. Každý obhájce nebo zástupce musí soudu před převzetím svého úřadu předložit zmocnění. Formulář zmocnění naleznete zde

Může zastupovat nebo obhajovat stranu osoba, která není schválena moderátorem soudu?
Osoba, která není schválená moderátorem soudu (tj. diecézním biskupem), může požádat o výkon úřadu a bude do úřadu schválena za těchto podmínek:
1) Prokurátor musí mít dobrou pověst, být katolického vyznání, mít vysokoškolské vzdělání v právním nebo teologickém oboru a mít trvalé kanonické bydliště na území brněnské diecéze, pokud předseda senátu v konkrétním případě nepřipustí jako prokurátora osobu nepobývající na území soudu (čl. 105 IDC).
2) Advokát kromě požadavků, vyžadovaných od prokurátora, musí být navíc doktorem nebo licenciátem kanonického práva; musí mít alespoň 30 let a alespoň jeden rok působit jako prokurátor. Pokud nemá doktorát nebo licenciát kanonického práva, musí být opravdu znalý soudního řízení a manželského práva, přičemž jeho znalost musí být prověřena zkouškou a aprobována moderátorem soudu (srov. kán. 1483).
Výjimka se poskytuje pro osoby, které jsou schváleny do úřadu prokurátora nebo advokáta u jiného církevního soudu, např. grémium advokátů při MCS v Praze


Před podáním žaloby (nebo žádosti) prosím kontaktujte konzultora soudu z důvodu kompletace podání a vyhnutí se časovým ztrátám v případě odmítnutí žaloby.

ÚŘEDNÍ HODINY SOUDU

 úterý

13.30-16.00 (pouze konzultace)

středa

9.30-12.00, 13.30-17.00 (podatelna, sekretariát)

Pro poradu, sepsání a podání žaloby na platnost manželství kontaktujte výhradně konzultory soudu.

 

Uvedené termíny platí kromě měsíců červenec, srpen a státních svátků.

Konkrétní termín konzultace je možné zarezervovat ZDE

Kancelář soudu je uzavřena pro veřejnost od 19. července do 31. srpna, v oktávu po Narození Páně, během velikonočního tridua a velikonočního oktávu.

 

Kontakt:

Budova Petrov 5Mapa

Diecézní církevní soud
Petrov 4
CZ - 601 43  BRNO

(vstup přes recepci v přízemí budovy Petrov 5)

Tel:
Přímá linka:

e-mail:

web:
 

+420 543 237 051
+420 533 033 213

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://cirkevnisoud.biskupstvi.cz