Leden

Slavnosti

a svátky

 

- LEDEN

  

01.01.2018 - Slavnost – Matka Boží, Panna Maria/Nový rok

06.01.2018 - Slavnost – Tři Králové/Zjevení Páně

07.01.2018 - Svátek – Křest Páně

14.01.2018 - 2. neděle v mezidobí

21.01.2018 - 3. neděle v mezidobí

25.01.2018 - Svátek – Obrácení sv. Pavla

28.01.2018 - 4. neděle v mezidobí

 

 

Slavnost Matky Boží

Panny Marie

 

První den kalendářního roku slaví církev slavnost Matky Boží, Panny Marie. Nad touto souvislostí se zamýšlí Mons. Bohumil Kolář.

Nový rok

Bývají vyslovována a posílána nesčetná blahopřání. Proč? Ať se člověk dívá na svět jakkoli, ať je věřící nebo hledající, tuší tajemnost a posvátnost lidského života. Daru, který jsme si sami nedali. Je zázračným darem od Dárce všeho. Končíme zase jeden rok života a začínáme druhý.

Jaký bude? Pro nás je to zahaleno tajemstvím, ale ne pro Boha, milujícího Otce, který ví mnohem lépe než my, co je pro nás i pro druhé to nejlepší. Jeho lásku k nám všem nám zvlášť připomínají Vánoce, "neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný", jak nám říká v Bibli. On nás opětovně vybízí: "Nebojte se!" Neslibuje líný požívačný blahobyt, připravuje nás i na těžké chvíle. Ale právě z nich dává vyrůstat tím více dobra. A tehdy nás doprovází s tím větší láskou. Říká nám:  "Důvěřujte! Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa." A říká  také, co máme dělat pro pojištění, které nikdy nezklame, ani v žádné globální krizi: "Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a ostatní všechno vám bude přidáno."

Nový rok patří ještě k vánočním svátkům. Tento den je velkým mariánským svátkem, nazývaným "Slavnost Matky Boží Panny Marie". Její jedinečná účast na díle Kristově a její mateřská láska a ustavičná pomoc všem, kdo se k ní obracejí, je tak očividná, že ji není možno přehlédnout. Stále nově se plní předpověď, kterou jí Bůh vložil na rty, když řekla, že je jen nepatrnou služebnicí: "Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení."

Nový rok je také Světovým dnem modliteb za mír. Každý rok bývá při něm zdůrazněn některý důležitý předpoklad míru. Příkladem je náboženská svoboda. Zkušenost ukazuje, že s omezováním náboženské svobody je vždycky spojeno i ničení dalších práv a vede to ke sporům a rozbrojům. Zatímco tam, kde jsou uskutečňovány Kristovy životní zásady, vyrůstá pokoj v srdcích a z něho pokoj v rodinách a vůbec v lidských vztazích ve společnostech malých i velkých.

Přejeme svým blízkým – i vzdáleným – krásný a šťastný nový rok. Poprosme, třeba jen myšlenkou, aby Bůh doprovázel tato naše blahopřání. Tak se stanou modlitbou. A na tu Bůh vždycky odpovídá ve své nesmírné moudrosti, moci a lásce.

Mons. Bohumil Kolář

https://www.cirkev.cz/archiv/101230-slavnost-matky-bozi-panny-marie

 

 

Tříkrálové žehnání

domu...

 

Jako děti jsme byli pokaždé nadšeni žehnáním domu na Tři krále (neboli správně liturgicky o slavnosti Zjevení Páně). Ten den jsme totiž směli prosytit celý dům vůní kadidla. Zcela fascinováni jsme si vypůjčili z našeho kostela kadidelnici a nacpali do ní tolik kadidla, aby se jeho libá vůně dostala v našem domě opravdu všude.

O slavnosti Zjevení Páně nežehná dům kněz, nýbrž otec nebo matka rodiny spolu s dětmi. Vždycky nás moc bavilo, že smíme běhat s kadidelnicí z jednoho pokoje do druhého a všechno v bytě kropit svěcenou vodou.

Obyčej žehnání domu o slavnosti Zjevení Páně vychází zřejmě z pohanského zvyku vykuřování. Ze strachu před démony se vykuřovaly obytné prostory i stáje a dveře se označovaly nápisy, aby se domu vyhýbalo neštěstí. Křesťané dali tomuto zvyku nový smysl. Protože se Boží sláva viditelně zjevila v Ježíši Kristu (Epifanie), má se zjevit všude, také v našich domech a bytech. Požehnání má ukázat člověku, který se často sám cítí jako bez domova, že v jeho domě s ním přebývá sám Bůh. A tam, kde přebývá Bůh, se může zabydlet i člověk. O slavnosti Zjevení Páně se na horní veřej dveří píše požehnanou křídou znamení sestávající ze tří písmen, K+M+B, a nový letopočet. V lidovém pojetí panuje názor, že jde o iniciály svatých tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.

(Se svolením zpracováno z knih Anselma Grüna Jsi požehnáním a Moje modlitební kniha, které vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.)

http://www.pastorace.cz/clanky/trikralove-zehnani-domu

 

Tříkrálové

rozjímání:

 

Bože, ty přebýváš v jasném světle. Přesto tvá sláva zazářila celému světu v dítěti v jesličkách. Mágům vyšla hvězda. Tvé světlo je vyslalo na pouť, aby tě hledali, nalezli a vzývali. Nechávají všechno ležet a stát a vydávají se na pouť svého srdce. Berou s sebou zlato, kadidlo a myrhu, zlato lásky, kadidlo své touhy a myrhu své bolesti. Předstupují před dítě, padají před ním a vzývají ho. Tím, že ho vzývají, zapomínají na sebe, jsou zcela přítomni. Jejich touha je naplněna. Rozprostírají své dary a v dítěti rozpoznávají krále, kterému darují své zlato, Boha, kterému přinášejí kadidlo, a lékaře, který za ně zemře, aby uzdravil jejich rány.

Jemu věnují myrhu, léčivou bylinu z ráje, která uzdravuje všechny rány. Na své cestě často nevím, kde stojím a kam mě má cesta vede. A někdy jsem unavený jít dál a chci zůstat stát a odpočívat. Dej, ať na obzoru mého srdce zazáří hvězda, abych šel dál po své cestě k tomu, který jediný dokáže naplnit mou touhu: k Bohu, který se stal člověkem, k dítěti v jeslích, v němž se zjevila tvá sláva. Dej, ať rozpoznám v dítěti moudrost, která ukazuje také mně cestu k pravému životu. A uč mě tajemství vzývání: jednoduše před tebou padnout, zapomenout na sebe a na své starosti, neboť se mě dotýkáš ty. Amen.

 

 

Křest Páně

In Baptismate Domini