Duben

Slavnosti

a svátky

 

- DUBEN

 

01.04.2018 - Slavnost - Boží hod velikonoční/ Zmrtvýchvstání Páně

02.04.2018 - Pondělí velikonoční

08.04.2018 - 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

09.04.2018 - Slavnost – Zvěstování Páně

15.04.2018 - 3. neděle velikonoční

22.04.2018 - 4. neděle velikonoční

23.04.2018 - Svátek – sv. Vojtěch

25.04.2018 - Svátek – sv. Marek

29.04.2018 - 5. neděle velikonoční

 

 

Neděle zmrtvýchvstání

„Boží hod

velikonoční“ 

Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Jako křesťané věříme, že svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo a definitivně lidem otevřel cestu k Bohu, k plnosti života s Bohem. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému "lámání chleba" ("mši svaté") a tento den nazvali "dnem Páně".

Každá neděle v roce je tedy "oslavou Velikonoc" - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

 

 

Druhá neděle velikonoční –

Neděle Božího milosrdenství

 

Svátek Božího milosrdenství oficiálně zavedl papež Jan Pavel II. 30. 4. 2000, v den svatořečení sestry Faustýny Kowalské (pam. 5. 10.), kterou si Ježíš vyvolil za hlasatelku Božího milosrdenství. Její apoštolát souvisí s šířením důvěry v Boží milosrdenství s pomocí obrazu, k jehož namalování podle vidění byla vyzvána. Po výzvě k namalování obrazu, v únoru 1931, Ježíš Faustýně poprvé vyjevil svou touhu, aby milosrdenství mělo svátek. (viz její Deníček 49)

V září 1936 Ježíš Faustýně řekl: "Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. ...Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství." (Deníček 699)

O Velikonocích si celá Církev připomíná dílo Božího vykoupení, které je úzce spjaté s Božím milosrdenstvím.

Dnešní svátek je Ježíšovým velkým darem, protože jde především o den mimořádných milostí pro celý svět.

 

 

Také my prožíváme okamžiky

zvěstování