Květen

Slavnosti

a svátky

- KVĚTEN

 

 

03.05.2019     - Svátek – sv. Filip a Jakub

05.05.2019     - 3. neděle velikonoční

08.05.2019     - Panna Maria, Prostřednice všech milostí

12.05.2019     - 4. neděle velikonoční

14.05.2019     - Svátek – sv. Matěj

16.05.2019     - Svátek – sv. Jan Nepomucký

19.05.2019     - 5. neděle velikonoční

26.05.2019     - 6. neděle velikonoční

30.05.2019     - Slavnost – Nanebevstoupení Páně

31.05.2019     - Svátek – Navštívení Panny Marie

 

 

 

 

sv. Filip a Jakub Menší (Alfeův)

Philippus et Iacobus, Apostoli

 

3.května, svátek 

Postavení:    apoštolové

Úmrtí:           s. I.

Patron:         oba společně -

kloboučníků, kramářů,

valchařů, paštikářů, koželuhů a cukrářů. Filip – navíc

Lucemburska a Sorrenta. Jakub – navíc Fríska a Dieppe.

Atributy:      Filipa – had, kříž, obrazy bůžků. Jakuba M. – valchařská tyč nebo kyj a kamení.
 

ŽIVOTOPIS:

Filip byl ženat, měl dcery a zůstalo v něm přirozené lidství. S nadšením přijal Ježíšovo pozvání k následování. Po seslání Ducha svatého kázal v Malé Asii a život skončil ukamenováním na kříži v Hieropoli.

Jakub ml., syn Alfeův (Kleofášův) a příbuzný Pána Ježíše, je představitelem života z milosti, muže modlitby a askeze. Stal se prvním jeruzalémským biskupem. Byl shozen z cimbuří a kamenován s modlitbou na rtech. Životem i ve svém listě nás učí, že víra bez skutků je mrtvá.

Jejich společný svátek, ve starém kalendáři uváděný 1. 5. souvisí s přenesením jejich ostatků a hlavně s posvěcením římské basiliky Dvanácti apoštolů 1. 5. 570.

V novém liturgickém kalendáři došlo k přesunu svátku o dva dny zřejmě pro památku Josefa Dělníka a Atanáše, uč. církve. (Z podobných důvodů byly i předchozí přesuny Np. sv. Zikmunda. )