Lazare, pojď ven! (5. nedělě postní)

  • Pan Ježíš učinil spoustu zázraků. Vzpomeneš si na některý?

(Proměnění vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské; Utišení bouře; Uzdravení slepého; Uzdravení ochrnutého; …)

  • Stejně tak připomíná další Ježíšův zázrak nedělní evangelium (Jan 11, 1-45). Text je dlouhý, tak si ho jen převyprávíme. (Celý jste si poslechli při nedělní mši svaté nebo přečtete s rodiči smile)

  

   Ježíš měl přítele, kamaráda, který se jmenoval Lazar. Ten žil se svými dvěma sestrami, Martou
a Marií, ve vesnici Betánie.  Lazar zemřel, ale Ježíš u něho v tu dobu nebyl. Když se o Lazarově smrti dozvěděl, vydal se i s učedníky do Betánie.

   Marta uslyšela, že Ježíš přichází a běžela mu naproti. Řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by neumřel. Ale vím dobře i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá." Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane."
Marta mu odpověděla: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" Odpověděla mu: "Ano, Pane, věřím."

Ježíš prožíval utrpení, bolest ze ztráty blízkého člověka s ní.

   Když Ježíše přivedli k Lazarovu hrobu, jeskyně zavalená kamenem, řekl: „Odstraňte ten kámen!". Sestra zemřelého Marta mu namítla: "Pane, vždyť je tam čtvrtý den." Ježíš jí odpověděl: "Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží." Odstranili tedy kámen.

   Ježíš pohlédl k nebi k Bohu Otci a zavolal: „Lazare, pojď ven!“A Lazar vyšel, živí. Ježíš ho vzkřísil k životu.

  • Všimli jste si, které slovo se v příběhu nejčastěji opakuje? Zkuste ho najít.

Ano, slovo VÍRA. Můžeš ho v textu spočítat. (věříš, věřím, kdo věří, budeš-li věřit)

 

  • I nás se Pán Ježíš ptá: „ Věříš mi?“. Co odpovíš?

Je to někdy těžké, zvlášť třeba v dnešní situaci, když je kolem tolik nemocných a umírajících lidí. Ale Ježíš říká: „Neboj se! Já jsem vzkříšení a život!“. A taky: „Mám Tě moc rád!“

 

  • I naše bolesti může Ježíš proměnit. Tak ho společně prosme:

 

„Pane Ježíši, ty máš moc poručit bouři, aby utichla, chodit po moři, uzdravit nemocného
a dokonce mrtvému vrátit život. Jsme rádi, že se na tebe můžeme obracet se svými starostmi
a nesnázemi ……………
(Řekněte společně nahlas, čeho se bojíte, z čeho máte obavy, co vás trápí. Děti potřebují vědět, že ve strachu nejsou sami, že i dospělí se něčeho bojí, ale s důvěrou vše svěřují Bohu). Utiš bouři v našem srdci a proměň naše obavy a strachy ve svůj pokoj. Pomáhej nám, abychom mohli i my alespoň trochu pomáhat druhým tak, jako to děláš ty. AMEN.“

 

  • A nezapomeňte si doma taky říct: „Maminko, tatínku, ségra J, bráško, babi, dědy MÁM TĚ RÁD, RÁDA! A NEBOJ, PÁN JEŽÍŠ JE S NÁMI!“

 

Náměty:

A pokud máte čas a chuť (nejste zavaleni učením a úkoly do školy), tak si můžete nakreslit, co vás v příběhu zaujalo. Tak, jak to děláme na společných hodinách na faře.

 

Už se na vás všechny moc, moc těším. Na společné povídání, tvoření, smích.

A nebojte se, domeček se sladkou odměnou na vás už čeká!!! smile

 Terka

Výuka náboženství pro děti

Ve školním roce 2019/2020  výuka náboženství probíhá na faře pro mladší skupinu (předškolní děti) v pondělí od 17. 00 hod.

Pro skupinu starších  dětí (1. a 2. stupeň ZŠ) náboženství je v úterý od 17.15 hod.

Vyučující: Mgr. Tereza Příborská

Každý první pátek měsíce se děti z farnosti účastní liturgii mše svaté v 18 hod. /v zimním období v 17 hod./